Crezul Calvary Chapel

Doctrina:

1. Noi credem că scripturile Vechiului şi Noului Testament sunt Cuvântul lui Dumnezeu, pe deplin inspirat, fără eroare precum şi regula infailibilă a credinţei şi trăirii creştine. Cuvântul lui Dumnezeu este temelia pe care funcţionează această biserică şi baza pe care este condusă. Noi credem că Cuvântul lui Dumnezeu înlocuieşte orice lege pământească ce se opune Sfintelor Scripturi. (Isaia 28:13; Neemia 8:8; Ioan 17:17; 2 Timotei 3:16-17; Evrei 4:12; 1 Petru 1:23-25; 2 Petru 1:3-4 și 1:21).

2. Noi credem că există un singur DUMNEZEU viu şi adevărat, care există veşnic în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, egali în putere şi glorie; că acest Dumnezeu triunitar a creat toate lucrurile, susţine toate lucrurile şi stăpâneşte peste toate. (Geneza 1:1; Deuteronomul 6:4; Isaia 44:8 şi 48:16; Matei 28:19-20; Ioan 10:30; Evrei 1:3).

a. Noi credem în persoana lui Dumnezeu Tatăl, un Duh infinit, veșnic și personal, perfect în sfințenie, înțelepciune, putere și dragoste; că El se preocupă cu milă de acțiunile omului; că El aude și răspunde la rugăciune și că îi salvează de păcat și moarte pe toți cei ce vin la El prin Isus Cristos. (Deuteronomul 33:27; Psalmul 90:2; Psalmul 102:27; Ioan 3:16 și 4:24; 1 Timotei 1:17; Tit 1:3).

b. Noi credem în persoana lui Isus Cristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, conceput prin Duhul Sfânt. Credem în nașterea Lui din fecioară, viața Lui fără păcat, minunile și învățăturile Lui, moartea Lui ispășitoare substitutivă, învierea Lui trupească, înălțarea Lui la cer, mijlocirea Lui neîncetată pentru poporul Lui și întoarcerea Lui personală și vizibilă pe pământ. (Isaia 7:14; Mica 5:2; Matei 1:23; Marcu 16:19; Luca 1:34-35; Ioan 1:1-2, 8:58 și 11:25; 1 Corinteni 15:3-4; 1 Timotei 3:16; Evrei 1:8; 1 Ioan 1:2; Apocalipsa 1:8).

c. Noi credem în persoana Duhului Sfânt care a venit de la Tatăl și Fiul pentru a convinge lumea de păcat, neprihănire și judecată și pentru a regenera, sfinți și împuternici pentru lucrare pe toți cei care cred în Cristos (Faptele apostolilor 1:8; 2 Corinteni 3:18; Ioan 16:8-11; Romani 8:26 și 15:13,16; Evrei 9:14). Noi credem că Duhul Sfânt locuiește în fiecare credincios în Isus Cristos și că El continuă să fie un ajutor, învățător și îndrumător. (Ioan 6:13, 14:16-17 și 16:8-11; Romani 8:26). Noi credem că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență distinctă și separată de cea a regenerării, având loc fie ulterior mântuirii sau odată cu aceasta, dovedită printr-un dinamism mai pronunțat în viața creștinului care permite persoanei respective să fie un martor îndrăzneț și eficace. Dovada supremă a unei vieți pline de Duhul este roada Duhului, dragostea. Noi credem în lucrarea prezentă a Duhului Sfânt în ce privește exercitarea tuturor darurilor biblice ale Duhului Sfânt potrivit instrucțiunilor care ni s-au dat în 1 Corinteni 12-14.

3. Noi credem că toți oamenii sunt păcătoși din fire și prin alegerea proprie, neîmplinind standardele lui Dumnezeu și încălcându-I poruncile – și ca urmare se află sub judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu mântuiește și dă viață nouă tuturor celor care vin la El cu pocăință și credință, încrezându-se în Persoana și lucrarea lui Isus Cristos. La cruce, Isus Cristos a murit în locul nostru ca substitut, absorbind mânia care trebuia să vină asupra noastră. Întrucât Isus a murit pentru păcatele lumii, invitația de a crede este deschisă pentru toți și oricine dorește, poate veni la Isus pentru a avea o viață nouă și iertarea păcatelor (Romani 3:23, Faptele apostolilor 3:19, Faptele Apostolilor 20:21, Efeseni 2:1-3, Efeseni 2:8-9, 1 Ioan 2:2, Ioan 3:16, Matei 11:28, Apocalipsa 22:17).

4. Credem în modelul și principiul conducerii și responsabilității bărbaților atât în familie cât și în biserică, conform exemplului jertfitor al lui Isus. Credem că aceasta restrânge rolurile de conducător pastoral și autoritate doctrinară doar pentru bărbații calificați (1 Corinteni 11:1-12, 1 Timotei 2:1-15). Credem în biserica universală, în trupul duhovnicesc viu în care Cristos este Capul, iar toți cei care sunt născuți din nou fac parte din Trupul lui Cristos (1 Corinteni 12:12-13; Efeseni 4:15-16).

5. Noi credem că Domnul Isus Cristos a instituit două porunci pentru biserică:   (a) botezul credincioșilor prin scufundare în apă și  (b) Cina Domnului (Matei 28:19; Luca 22:19-20; Faptele Apostolilor 2:38; 1 Corinteni 11:23-26).

6. Noi credem într-un Rai literal și într-un Iad literal și că toți cei care își pun credința, speranța și încrederea în Isus Cristos își vor petrece veșnicia în Rai cu Domnul, pe când cei care resping darul mântuirii fără plată a lui Isus vor petrece veșnicia separați de Domnul (Psalmul 9:17; Matei 5:3, 5:22, 18:9 și 25:31-34; Marcu 9:42-49; Luca 12:5; Ioan 3:18; Evrei 12:23; 1 Petru 1:4; Apocalipsa 14:10-11 și 20:11-15).

7. Noi credem în A Doua Venire a Lui Isus Cristos, care este întoarcerea Lui personală și vizibilă pe pământ și întemeierea împărăției Lui milenare, în învierea trupului, judecata finală și binecuvântarea veșnică a celor drepți și despărțirea nesfârșită a celor răi (Matei 16:27; Faptele apostolilor 1:11; Apocalipsa 19:11-16, 20:11-15). Noi credem în Răpirea pretribulaționistă a Bisericii în care toți credincioșii Îl vor întâlni pe Domnul în văzduh și vor fi luați din această lume înainte de Necazul care se va abate asupra pământului (Isaia 26:20; Matei 24:29-31; Luca 21:36; Romani 1:18, 5:9; 1 Tesaloniceni 1:10, 4:13-16 și 5:9; 2 Petru 2:7-9; Apocalipsa 3:10, 5:7-10 și 7:13-14).

8. Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om și că l-a creat de parte bărbătească și de parte femeiască. I-a creat diferiți în felul acesta așa încât să se completeze și să se întregească unul pe celălalt. Dumnezeu a instituit căsătoria monogamă, între un bărbat și o femeie, ca fundație a familiei și structură de bază a societății omenești. Așadar, noi oficiem căsătorii în conformitate cu Biblia potrivit Vechiului și Noului Testament (Geneza 2:24; Matei 19:4-6; Ioan 4:16-18; Romani 1:18-32; 1 Corinteni 5:11, 6:9-11, 6:18-20, 7:1-3 și 7:8-9; Galateni 5:19-21; Efeseni 5:3-7; 1 Timotei 1:9-11)

Escatologie:

Asociația Calvary Chapel aderă la interpretarea premilenistă pretribulaționistă a escatologiei biblice. Această concepție anticipează o împlinire literală a profeţiilor neîmplinite, încă în același fel în care profeţiile anterioare împlinite s-au împlinit literal (Matei 5:17-18).

Înțelegerea premilenistă pretribulaționistă încurajează cea mai evidentă și literală interpretare a scripturilor și s-a dovedit a fi forma de interpretare a evenimentelor profetice cea mai demnă de încredere și corectă istoric (Matei 24:25, Ioan 14:29).

Premilenismul pretribulaționist spune că înainte de întemeierea împărăției de o mie de ani a lui Cristos, cunoscută sub denumirea de mileniu (Apocalipsa 20:6), Isus Cristos Își va lua Biserica, mireasa lui Cristos, de pe pământ, anterior venirii Anticristului și perioadei tribulaționiste din timpul de pe urmă (2 Tesaloniceni 2:7-8, Ioan 14:1-3, 1Tesaloniceni 4:13-18, Tit 2:13).

Concepția premilenistă pretribulaționistă îmbrățișează doctrina iminenței care face distincția între răpirea subită și plină de bucurie a bisericii (Luca 21:36, 1 Corinteni 15:50-58, Apocalipsa 3:10) și A doua venire a lui Cristos împreună cu Biserica pentru judecată, care va fi un eveniment global și predictibil (Apocalipsa 19:11-16).